fbpx

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy Soul Manufacture GmbH

  • Zastosowanie do przedsiębiorców i definicje terminów

(1) Dla wszystkich dostaw pomiędzy nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani działalnością gospodarczą, ani samodzielną działalnością zawodową (§ 13 BGB).

  • Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Do zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://soul-manufacture.de mają zastosowanie następujące przepisy dotyczące zawierania umów.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z:

Soul Manufacture GmbH
Dr. Monika Konarzycka-Bessler
Wilhelmstr. 72
D-52159 Roetgen
Numer rejestracyjny HRB 22970
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Aachen (Amtsgericht Aachen)

(3) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty kontraktowej z naszej strony, a jedynie niewiążące zaproszenie dla konsumenta do złożenia zamówienia. Zamawiając żądany towar, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury zamawiania przewidzianej w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie jest składane w następujących krokach:

1) Wybór żądanego towaru
2) Potwierdzenie poprzez klikniecie na przyciski „Zamówienie”.
3) Sprawdzenie informacji w koszyku.
4) Naciśnięcie przycisku „do kasy”.
5) Zalogowanie się do sklepu internetowego po rejestracji i podaniu danych do logowania (adres e-mail i hasło).
6) Ponowna analiza lub korekta odpowiednich wprowadzonych danych.
7) Wiążąca wysyłka zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z kosztami” lub „Kup”.

Przed wiążącym wysłaniem zamówienia, konsument może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane klienta i poprawione są błędy w danych wejściowych lub proces zamówienia jest anulowany poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej poprzez naciśnięcie przycisku „Wstecz” w używanej przez niego przeglądarce internetowej po sprawdzeniu jego danych. Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanego e-maila („potwierdzenie zamówienia”). W ten sposób przyjmujemy Państwa ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy dla zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Dane dotyczące zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe wyślemy Państwu pocztą elektroniczną. Warunki Handlowe można również w każdej chwili przeczytać na stronie https://soul-manufacture.de/agb.html. Ze względów bezpieczeństwa, dane dotyczące zamówienia nie są już dostępne przez Internet.

  • Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej i inne składniki ceny. Wszelkie koszty wysyłki są doliczane. Można je zobaczyć na stronie poświęconej kosztom wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość dokonania płatności z góry przelewem bankowym, PayPal, Stripe (karta kredytowa).

(3) Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, jest on zobowiązany do zapłaty ceny zakupu niezwłocznie po zawarciu umowy.

 
  • Dostawa towarów

(1) O ile w opisie produktu nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane przez nas produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki. Dostawa odbywa się tutaj najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku płatności z góry, termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu zlecenia płatniczego do banku odpowiedzialnego za przelew, a w przypadku wszystkich innych form płatności – następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin ten kończy się następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanych towarów przechodzi na kupującego dopiero po przekazaniu towarów kupującemu, nawet w przypadku zakupów wysyłkowych.

  • 5 Prawo własności

Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

****************************************************************************************************

  • Prawo klienta do odstąpienia od umowy jako konsument

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej:

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, musicie Państwo nam je przekazać na adres:

Soul Manufacture GmbH
Dr. Monika Konarzycka-Bessler
Wilhelmstr. 72
D-52159 Roetgen
E-Mail contact@soul-manufacture.com

informując nas w jasny sposób (np. listem lub e-mailem wysłanym pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Możecie Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, który nie jest obowiązkowy.

Do usług: Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyliście Pastwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniecie Państwo obciążony kosztami tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie nam Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli otworzyliście Państwo towar lub otworzyliście i częściowo zużyliście towar, zwrócimy Państwu tylko część płatności.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam natychmiast, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłają Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni.

Koszty wysyłki zwrotu towaru ponosi konsument.

Jeśli zażądaliście Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani zapłacić nam kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Koniec pouczenia do odstąpienia od umowy

****************************************************************************************************

  • Formularz odwołania umowy

Wzór formularza odwołania umowy

(Jeśli chcecie Państwo anulować umowę, wypełnijcie ten formularz i odeślijcie go z powrotem).

Do :
Soul Manufacture GmbH
Dr. Monika Konarzycka-Bessler
Wilhelmstr. 72
D-52159 Roetgen
E-Mail contact@soul-manufacture.com

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)
_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
_______________________________

Nazwa konsumenta(-ów)
______________________________________________

Adres konsumenta(-ów)
_____________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
__________________

Data
__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

  • Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.

  • Język umowy

Jedynym językiem umowy jest język niemiecki.

Status Warunków Handlowych Marzec 2020

Przewiń do góry